Čtenářský deníček


Perle Besserman: Kabala a židovská mystika

Filozofie a praxe mystické tradice judaismu


 Pragma 1997, překlad Helena Iši Boenischová

Od biblických dob po současnost zkoumají židovští mystici skrytá tajemství tóry ve snaze dosáhnout jediného cíle: ztratit sám sebe v nekonečné "nicotě" (Ejn Sof) a sjednotit se s Bohem. Tato kniha, jazykem přístupným nováčkům, poskytuje úvod do složitého světa kabaly a židovské mystiky. Perle Besserman, která má rozsáhlé zkušenosti s meditační praxí, zdůrazňuje duchovní disciplíny kabaly, založené na spravedlivém životě, zbožných praktikách a meditaci. Diskutuje o kabalistickém vesmíru a deseti sefirách, židovských meditačních technikách a pokynech pro začátek meditace, mysticích a učitelých od rabína Akivy k Baal Šem Tovovi a Aryehu Kaplanovi, rozebírá často složitý vztah mezi kabalou a judaismem středního proudu stejně jako včlenění starodávné moudrosti židovské mystiky do života v současném světě.

Tvoření entity nazvané "Izraelský národ" lze vystopovat zpět k zjevení na Sinaji, které neviděla jen jedna osoba, ale komunita více než 600 000 duší. Přestože židovská historie řídkého osídlení a příliš dlouhého rozptylování se zdá být proti vytvoření silné národní identity, masové duchovní osvícení zjevivše se na Sinaji bylo zřejmě dostatečně mocné, aby poznamenalo potomky těchto lidí na následující zhruba 3000 let. Psaná tóra a zákoník vzniklý z tohoto původního zážitku sloužily k uskutečnění sinajského odhalení, ovlivňující každodenní život židovské komunity od biblické éry po přítomnost. Ale dokonce už od tohoto počátku bojovali jednotliví členové této komunity o to, aby uchránili původní sinajskou zkušenost před přemenou v metaforu. Protože trvali na tom, že tóra je trvalým duchovním odhalením otevřeným jako prožitek všem, byly takové hlasy ignorovány. Ať již byli tito lidé oslavováni jako proroci, čestní svatí mužové a mudrci, nebo odmítáni jako heretici a blázni, byli ti, kdo usilovali o přímou zkušenost s Bohem, tlačeni do izolace a neměli jinou možnost, než si vytvořit mystickou komunitu v rámci větší židovské komunity. Důraz na přímou zkušenost s Bohem oddělil mystiky, kabalisty, od hlavního proudu a nakonec je donutil praktikovat tajně. Teprve v minulém století se kabala stala věcí zveřejňovanou. Kdokoliv, kdo se odvážil číst "skrytou" tóru veřejně a uplatnit ji, byl podezřelý mnoha rabínům, a stále tedy i je. Kabalista doslova ztělesňuje přikázání lásky a lpění na Bohu po celý svůj život.

Autorka taky uvádí několik meditačních kabalistických metod. Zajímavá je třeba metoda NASLOUCHÁNÍ: Tato chasidská technika, převzatá z učení Maggida z Mezirichu a mírně upravená se soustřeďuje na zvuky světa, aby dovedla meditujícího ke zkušenosti "ne-zvuku", podmínky pro rozpuštění já v nicotě. Sedněte si vzpřímeně na zem či na židli, přivřete oči, volně dýchejte a soustřeďte veškerou svou pozornost na zvuky přicházející k vám prostřednictvím vašich uší. Prohlubujte koncentraci, dokud nepocítíte, že celé tělo je jedním velkým uchem přijímajícím zvuky. Nedovolte své mysli, aby komentovala to, co se děje. Pokud vaše mysl začne vytvářet asociace nebo začne být jakýmkoliv způsobem rozptýlená, zastavte se a přitáhněte pozornost zpět ke zvuku svého dechu. Když se mysl uklidnila, znovu se vraťte a soustřeďte se na zvuky. Dělejte to dvacet pět minut. Pak se několikrát nadechněte, protáhněte a několikrát jemně zakruťte hlavou, než vstanete.

16.2.2008