Čtenářský deníček

Fritjof Capra: Bod obratu
DharmaGaia 2002, překlad Miroslav Štýs

capra

Jedná se o publikaci vyzývající k novému pohledu na svět, na lidské konání, opuštění karteziánského paradigmatu a nabádající k příklonu k holistickému, ekologickému pohledu na svět. Zeširoka je tu probírán vývoj fyziky, filozofie, kritizován biomedicínský model dnešního zdravotnictví, obstojně zhodnocen vývoj psychologie a v závěrečné kapitole Nová vize reality jde v podstatě o propagaci systémového přístupu k hlavním ekologickým problémům.

Zajímavý je také Caprův pohled na to, kterak studium ekonomie pokulhává za současným vývojem. Ekonomie je definována jako disciplína zabývající se výrobou, distribucí a spotřebou. Zkoumáním relativních směnných hodnot zboží a služeb se pokouší určit, co má v daný čas hodnotu. Proto je ekonomie ze všech společenských věd nejvíce závislá na hodnotách. Hrubou chybou je, že v současných ekonomických modelech se objevují pouze ty hodnoty, které lze kvalifikovat v peněžních kategoriích. Vylučuje to tedy kvalitativní úrovně, jež jsou klíčové pro pochopení ekologických, společenských a psychologických dimenzí ekonomické aktivity.

Ke vzniku ekonomie jako disciplíny oddělené od filozofie a politiky došlo současně se vznikem smyslové kultury v západní Evropě koncem středověku. Když se tato kultura rozvinula, ztělesňovala ve svých sociálních institucích mužský princip a "jangové" hodnoty, jež nyní ve společnosti převažují a tvoří základ ekonomického systému. Ekonomie, se svým zaměřením na hmotný blahobyt, je dnes nejčistším výrazem smyslových hodnot.

Přístupy a aktivity, jež tento systém vyzdvihuje, kladou důraz na materiální zisk, expanzi, soutěžení a posedlost tvrdou technologií. Zdůrazňováním těchto hodnot podporuje naše společnost cíle, jež jsou nebezpečné i neetické a institucionalizovaly několik hříchů, které v křesťanství platí za smrtelné: obžerství, pýchu, sobectví a chamtivost.

Ze 17. a 18. století vzešlý systém hodnot postupně nahradil soudržný komplex středověkých hodnot a postojů: víru v posvátnost přírodního světa, morální zábrany vůči půjčování peněz na úrok, požadavek na přiměřenost cen, přesvědčení, že osobnímu zisku a hromadění má být zabráněno a že práce je určena pro užitek skupiny a blaho duše, že obchod je oprávněný jen pro obnovení dostatku pro kolektiv a že všechny opravdové odměny na nás čekají až na onom světě.


1.8.2007