Čtenářský deníček

Ernesto De Martino: Magický svět
 Argo 2002, překlad Kateřina Vinšová

V magickém světě rozpad vezdejšího bytí, ohrožená přítomnost někdy zřejmě nabývá významu dominantního, úmyslně sledovaného záměru. Samota, tma, půsty, velmi přísné zkoušky, orgiastický tanec, soustředění, monotónní zpěv, bubnování, inkubace, vykuřování, narkotika. Tyto techniky napomáhají dosažení transu, úmyslně způsobený zánik horizontu. Lze dokázat, že přítomnost těchto technik nejenom že není v rozporu s tématem ohrožení vezdejšího bytí, jež se vysvobodí, ale dokonce jej potvrzuje.

Obvykle je oslabení a utlumení vezdejšího bytí úzce spjato s oslabením a utlumením světa, v němž je vezdejší bytí nutně pohrouženo. Existují však magické techniky zaměřené především na to, bojovat proti světu jako nestejnosti, která se zpřítomňuje ve vědomí. Vyhledávání tmy například má právě napomoci tomu, aby svět zmizel, tím, že přestane být viditelný. „Šamanovy úkony,“ prohlašuje Širokogovorov, „probíhají obvykle ve tmě… Podle tunguzských kmenů přicházejí duchové k šamanovi za noci, někteří duchové nemohou být během dne přijati ani s nimi nelze jednat…“

Technika oslabující a tlumící jednotu přítomnosti se může obrátit i jiným směrem: může spočívat v umělém vyvolání traumatu, k němuž v případě yamanských šamanů dojde prostřednictvím nečekané, nevyhledávané události. Při tomto umělém vyvolání traumatizující události nebo prožitku je zásvětí, které podmiňuje přítomnost, přemoženo tím, že je dodán obsah natolik silně emotivní, aby zabránil vědomí přejít do onoho světa, a tudíž je znovu zahrnuto do jednotící syntézy, která činí vědomí přítomným.

Při akustické či vizuální monotónnosti směřuje magické technika k tomu, oslabit vezdejší bytí opakováním téhož obsahu, a čistým vnitřním soustředěním sleduje postupné zapuzení všech obsahů, kdežto uměle vyvolaným emočním zážitkem směřuje k tomu, určitý obsah posílit, absolutizovat ho, izolovat, učinit ho samostatným, mimo jakýkoliv vztah, skrze nějž by se mohl vymezit jako přítomnost.

Zvláštní pozornost si zaslouží ty techniky, které se zakládají na snovém vědomí a na požívání narkotik či toxických látek. Využití lability vznikající ve spánku a snovém vědomí jako přípravy na trans nebo jako přímého prostředku pro komunikaci s „duchy“ má jasnou psychologickou motivaci, uvědomíme-li si především, že hranice mezi bdělým vědomím a vědomím snovým jsou v magickém jedinci mnohem méně zřetelné než v racionalizovaném jedinci naší kultury, dále, že snové události mohou mít za určitých podmínek pro magické vědomí hodnotu zrovna tak reálnou jako události prožité v bdělém stavu, a konečně, že snové vědomí může být v magickém jedinci vedeno a řízeno vědomím bdělým – vyvolané sny, inkubace.

Analýzou magických technik zaměřených na vyvolávání transu tedy zřejmě zjišťujeme, že cílem je oslabení a utlumení vezdejšího bytí, rozpad vědomí jakožto přítomnosti. Jde však jen o zdání, o klam samotné abstrakce naší analýzy. Nebezpečí, jemuž je „pobyt“ vystaven, je opět jen jedním momentem magického existencionálního dramatu. Jiným momentem je vysvobození vezdejšího bytí, prosazení přítomnosti, rozčlenění významuplného světa, jemuž jsme přítomni.

Je-li pravda, že magické techniky šamanů jsou zaměřeny na to, potírat nejrůznějším způsobem zásvětí, které podmiňuje přítomnost, pak je i pravda, že tyto techniky představují způsob, jak vstoupit do vztahu s nebezpečím hrozícím vlastní úzkostné labilitě, jak uspořádat a zformovat psychický chaos, jak v tomto chaosu chápat formy nebo podoby „duchů“, jak tyto duchy vyvolat a ovládnout je, jak s těmito duchy vstoupit do světa a zahájit s nimi určitou historickou činnost, kulturně významnou, společensky prospěšnou.

Úzkost pociťovaná tváří tvář nicotě zmizené přítomnosti, zmařeného světa nutí šamana, aby se do této nicoty vypravil a svedl v ní zoufalý boj. A při této nebezpečné výpravě nenachází nicotu, ale cosi, totiž sebe sama v řádném vztahu s pomocnými „duchy“. To je jeho vítězství, v tom je jeho vysvobození.

Cílem magických technik na oslabení jednotící přítomnosti není naprosté zrušení přítomnosti. Vezdejší bytí může být v transu na ústupu, oslabeno a zúženo, přesto však tu musí být přítomno do té míry, aby udrželo trans a nenechalo ho upadnout do nekontrolovatelného stavu a aby přizpůsobilo činnost „duchů“ konkrétním nahodilostem, k nimž během seance dochází.

„Šaman“, jak píše Czaplicka, „má velkou schopnost ovládat se, když je vystaven opravdovým útokům… Musí vědět, kdy a jak zvládnout své záchvaty inspirace, které někdy přecházejí až v šílenství… Dokud šaman uplatňuje své vlohy, nikdy práh šílenství nepřekročí, ale uvádějí se příklady šamanů, kteří ztratili kontrolu nad svými duchy a na kratší či delší dobu se stali pro společnost škodlivými. Ovšem šamanovy vlohy se ohlašují vnější formou psychické nerovnováhy a přijmout je znamená uzdravení.“

Nebezpečí hrozící šamanovi a jeho vysvobození nepředstavují úzce individuální drama. Skrze osobu čaroděje a skrze jeho existencionální drama se celé společenství nebo aspoň jeden či více jeho členů účastní prožitku, kdy se vezdejší bytí ztratí a je znovu nalezeno. Zatímco členové společenství mohou svou jednotící přítomnost ztratit bez kompenzace, to znamená, že jejich vezdejší bytí představuje labilní psychický kosmos, jemuž každým momentem hrozí, že se zřítí do chaosu, je šaman hrdina, který se dokázal dostat až na práh chaosu a uzavřít s ním smlouvu. Ale právě proto, že se šaman stal absolutním vládcem nad vlastní labilitou, získal také schopnost překonat meze vlastního vezdejšího bytí a stát se jasnovidným a usměrňujícím jádrem lability bližních. Šamanovým osvobozením je umožněno osvobození všech členů společenství. Šaman jakožto psychoterapeut účinně léčí labilitu osob, a není-li tu šaman, je společenství ohroženo.

Se všemi základními tématy magického existencionálního dramatu je pevně spjato téma síly. Stejně jako vnější duše, jako ovládnutí duchů, jako očarování a napodobování je magická síly institucí vyjadřující existencionální drama vezdejšího bytí, kterému hrozí, že zde nebude, a které se z tohoto nebezpečí vysvobozuje. Pokud to chceme pochopit my, lidé moderního světa, musíme se i zde vyvarovat toho, abychom do bádání hned nevkládali své pojetí „morální“ síly jako atributu osoby, nebo pojetí „fyzické“ síly jako atributu věci. Totiž jak morální, tak i fyzické pojetí síly předpokládá konfrontaci, zabezpečenou a bez rizika, přítomnosti se světem, zatímco v magickém řádu takováto konfrontace není předpokladem, ale ještě problémem. Historické drama magie začíná úzkostným zážitkem s přítomností, která se nedokáže ve světě udržet, a tedy s krajním a definitivním nebezpečím, před nímž všichni, kteří jsou spojeni s lidským žitím, ztrácejí svůj význam a svou důležitost. A právě skrze tento úzkostný zážitek vznikají první, nejjednodušší magické představy ohlašující nebezpečí. Především představa zlého vlivu, jemuž je člověk vystaven, čehosi cizího, co se chová násilně, síly, která nutí vezdejší bytí odstoupit.

Některé prvky magického se objevují i u dnešních „duševně nemocných“. Werner píše: „Proniknutím okolního světa do vlastního já, unikání vlastního já do okolního světa vedou k ďábelské představě světa, před níž je jedinou možnou záchranu představuje démoničnost našeho vlastního já a magičnost jeho počinů… Patologický rozpad osobnosti a její činnosti zadržuje psychopat úsilím dospět k formě života obdařeného vnitřní soudržností. Já, které se neustále rozkládá na své mnohovýznamové, proměnlivé obsahy, se do určité míry posílí a zachrání pomocí magické rekonstrukce, třebaže tento pokus vyústí do světa naprosto odlišného, než je svět normální.“

Srovnání magického světa se schizofrenní mentalitou má pouze heuristickou hodnotu. V magickém světě se dostáváme do historické epochy, v níž vezdejší bytí ještě není dovršeno a zabezpečeno, v níž obrana před nebytím vyústí v kulturní tvorbu, která skutečně z tohoto nebezpečí vysvobozuje.

Magično jako historická epocha spadá do fyziologie duchovního života a různorodostí svých forem, různorodostí svého vývoje přináší cenný výsledek pro historii lidské civilizace.


2.6.2003