Čtenářský deníček

Hans Dieckmann: Sny jako řeč duše - hlubinně psychologický výklad snů
 Portál 2004, překlad Kristina a Jan Černí


Jen takové shrnutí:

1. Sen je nevědomá reakce na vědomou situaci.
2. Znázorňuje situaci, která vznikla z konfliktu mezi vědomím a nevědomím.
3. Je to obraz nevědomé tendence zaměřené na změnu vědomého postoje.
4. Vyjadřuje nevědomé procesy, v nichž nerozeznáme žádný vztah na změnu vědomého postoje. Buďto somatické, nebo podmíněny vnitřním psychickým světem, z jeho tvořivých zdrojů, popřípadě podmíněny událostmi okolního světa, náznaky minulosti či očekávání.
5. Sen může opakovat události, které jsme prožili. Nějaký traumatický zážitek se může opakovat i několikrát.
6. Může jít o návrat prožívání, které bylo ve velmi raném období zablokováno.
7. Sen může znázornit i budoucí obsahy osobnosti, o nichž v současnosti nic nevíme.
8. Analytická psychologie nehledá za fasádou snu mechanickou spleť pudových účinků, i když nikdo nepochybuje o tom, že sen obsahuje i tyto pudy.
9. Když delší dobu pracujeme se sny, zjistíme, že v nich lze poměrně často nalézt zřetelnou strukturu a smysl, že mají podobný dramatický průběh jako třeba nějaké literární dílko. Ve snovém dramatu má každá fáze smysluplný vztah k předchozímu i následujícímu ději, ale srozumitelný je až celek.
10. Hlubinně psychologické zkoumání snu vychází, jak říká Jaspers, spíše z přirozeného historického, než z přirozeně mechanistického pojetí světa. Mechanistický přístup rozloží objekt na své části, třeba jak se to dělá v přírodních vědách, jako je matematika nebo chemie či fyzika. Čím víc věc dělíme, dojdeme k kvantitativním pojmům, jako je energie, síla, elementární částice a podobně. Během tohoto procesu se však ze zkoumaného předmětu něco vytratí. Z objektu se stále více vytrácí duše, podstata a vlastní hodnota. Při spíše přirozeně historické metodě zkoumání je sen útvarem, který je poznatelný sám o sobě, a k jeho pochopení se snažíme dojít zkoumáním podstaty, přičemž jsou části chápány z celku, a nikoliv naopak - celek není poznáván podle svých částí. Jak mechanistický, tak historický přístup mají své opodstatnění, vzájemně se nevylučují, spíš užitečně navzájem kompenzují.

K sériím snů, které jsou poměrně důležité pro jakoukoliv hlubinnou analýzu vývoje psýché:

1. V oblasti snové série je velmi důležitý tzv. iniciální sen, neboť poukazuje na základní problematiku a převládající cílové mechanismy možných neuróz a pod. Jde o první sen, který se vynoří po setkání s tím, kdo bude analyzovat.
2. Vedle iniciálního snu existuje i sen iniciační. Jde o první velký archetypový sen, ve kterém se objeví počátek střetu s nevědomím.
3. Ve snových sériích se často opakuje tentýž symbol, ale snové já k němu zaujímá změněný postoj.
4. Symbol může rozvíjet v průběhu série snů různé archetypové stránky a aspekty a vědomí zakouší tento proces jako projevy ne-já, které přispívá k jejímu emociálnímu učení.
5. Tentýž psychický obsah může během indviduačního procesu vybírat různé a rozdílné symboly, aby pojednaly stále stejný základní lidský problém. Regrese do animální, vegetativní a minerální oblasti se účinně střídají s procesy, které vystupují až k specificky lidským formám.
6. Do snových postav a symbolů se často promítají části vlastního nitra a sen tedy zobrazuje vztah nebo střet mezi já a personifikacemi vlastního vnitřního světa.
7. Je lépe nejdříve zpracovávat problémy, které má člověk se svými vztahovými osobami, a teprve pak se věnovat projevům jeho vnitřního světa.

25.8.2004