Čtenářský deníček

Eric Salmon: ABC enneagramu
Helen Palmer: Kapesní enneagram (to podstatné o devíti tvářích duše)
Richard Rohr, Andreas Ebert: Eneagram, Devět tváří duše

Eric Salmon: ABC enneagramu
Synergie 2001, překlad Ilona Hůlová

Tato obrázková učebnice enneagramu je poměrně srozumitelná záležitost. Hlavní myšlenka enneagramu se podle Erica Salmona opírá o zásadu, že každý člověk má nějaký hlavní, ústřední rys chování, který se podobá ose, kolem které se soustřeďuje celý život osobnosti. Tato "fixace" se vztahuje k obrannému mechanismu, který si člověk utvořil v dětství. Toto lpění, nejčastěji nevědomé, se projevuje v našich zvycích a omezuje naše nazírání na svět. Enneagram dává člověku orientační body, aby se mohl osvobodit z vězení "podmíněného já".

Symbolem enneagramu je hvězda o devíti stranách vepsaná ve kruhu. Devět bodů enneagramu také představuje protichůdné síly, které v sobě člověk nosí. Účel celého systému spočívá v pokusu poznat a znovu vyrovnat tyto síly. Souhrn těchto sil byl zredukován na číslo devět, každá z nich obdržela své jméno: 1.perfekcionista, 2.dobrák, 3.soutěživec, 4.romantik, 5.pozorovatel, 6.loajalista, 7.požitkář, 8.šéf a 9.zprostředkovatel.

Jde tyto body chápat také jako dominantní rysy osobnosti: 1.respekt vůči zvyklostem, 2.pozornost k druhým, 3.užitečnost, 4.tvořivost, 5.rozvažování, 6.pochybnosti, 7.novost, radost, 8.síla rozhodnutí, 9.harmonie.

Každý z typů má své dva extrémy: vášeň a ctnost. Oblíbenost enneagramu souvisí také s přímou analogií mezi vášněmi a popisem "typů osobnosti mentálního zaměření".

Ke každému bodu tedy náleží jedna vášeň a jedna "ctnost": K 1.hněv/klid, 2.pýcha/pokora, 3.lež/pravdivost, 4.závist/vyrovnanost, 5.chamtivost/odpoutání se, 6.strach/odvaha, 7.poživačnost/střízlivost, 8.nestydatost/nevinnost, 9.lenost/přímé jednání.

Určit svůj "typ" znamená pojmenovat své dominantní ego a proměnit vášeň ve ctnost. Objevení našeho dominantního rysu nám ukazuje naši hlavní povahovou vadu a největší potencionál zároveň. Nejlépe můžeme tyto schopnosti projevit, když zvládneme svoje ego, to znamená, že se vymaníme z našeho automatického filtru vnímání, abychom mohli jednat vědomě.

Enneagram je tedy spojením diagramu s naukou o osobnosti, vztahuje se k našim každodenním návykům, vysvětluje, co stojí za naším chováním. Je univerzální: je použitelný pro každého člověka bez ohledu na věk či národnost. Během posledních let se začal vyučovat na celém světě. Je dynamický. Bere v úvahu: různé modely chování každého člověka, možný vývoj a svobodnou volbu každého člověka.
19.9.2001


Helen Palmer: Kapesní enneagram (to podstatné o devíti tvářích duše)
Synergie 1669, překlad Zdeňka Karlasová a Eva Slavíková

V podstatě se jedná o podobnou záležitost jako je knížka od Erica Salmona, jen trochu stručněji a jinými slovy je zde pojednáno v podstatě o tomtéž. Devět typů je zde pojmenováno takto: Jednička - Perfekcionista, Dvojka - Dárce, Trojka - Herec, Čtyřka - Bolestiplný romantik, Pětka - Pozorovatel, Šestka - Kavalerista, Sedmička - Požitkář, Osmička - Velký šéf, Devítka - Spasitel.

Uvedu jen věty, které mají charakterizovat jednotlivé typy:

Jednička: Svět není dost dokonalý. Pracuji na jeho zlepšení.

Dvojka: Lidé mě potřebují. Beze mě by to nešlo.

Trojka: Svět si cení šampiónů. Já a selhat? Pro všechno na světě, to nesmím dopustit.

Čtyřka: Něco mi chybí. Ostatní to mají. Na mě se každý vykašle.

Pětka: Svět neustále dotírá. Nerušte mě. Potřebuji klid a soukromí, abych mohl přemýšlet a načerpat energii.

Šestka: Svět je hrozivé místo. Nevěřím ani sobě, ani autoritám. Hledám jistotu.

Sedmička: Na světě je plno příležitostí, jen si vybrat! Už se těším, co zajímavého mě zase potká.

Osmička: Všude kolem vládne nespravedlnost a nepoctivost. Nemohu jen přihlížet. Jsem tu, abych hájil utlačované a nevinné.

Devítka: Ať dělám co dělám, stejně z toho nic nebude. Nepíchat do vosího hnízda. Klid.
17.10.2001


Richard Rohr, Andreas Ebert: Eneagram, Devět tváří duše
Synergie 1997, překlad Alena Pávková

Z knížek o enneagramu, které se mi zatím dostaly do ruky, považuji toto společné dílko Richarda Rohra, amerického františkána, a Andrease Eberta, německého evangelického teologa, za nejvydařenější. Čtenář, který má ale potíže s křesťanským světonázorem, a nechce se mu ho aspoň tolerovat, tak ten si asi moc v klidu nepočte.

Uvedu jen pár vět, které mě zaujaly, protože dopodrobna tuto knihu rozebírati, mi přijde, že nejde, protože skoro každou větu, která na čtenáře promluví z knížky, pokládám za stejně důležitou jako každou jinou. Prostě se to dobře čte.

Ebert uvádí, že historie vzniku enneagramu je do té míry neznámá, že snadno svádí ke spekulacím. Pravděpodobně jej po celá staletí používali duchovní mistři a pastýři duší. Jeho nejranější kořeny sahají víc jak 2000 let zpět. Relativně jisté je, že na sklonku středověku enneagram dále rozvíjela bratrství súfi.

Zajímavá pasáž je o kořenech hříchu a ovoce ducha. Kořeny hříchu jsou míněny emocionální pasti či pochybné postoje. "Hřích" znamená oddělení nebo minutí cíle. Devět hříchů, přiřazených k jednotlivým typům, slibuje vystupňování života, ve skutečnosti však způsobuje přesně to, čemu chceme zabránit: osamělost, nesmyslnost, prázdnotu. Kořeny hříchu jsou tyto: 1. Zlost, 2. Pýcha, 3. Lež, 4. Závist, 5. Lakota, 6. Strach (úzkost), 7. Nestřídmost, 8. Nestydatost 9. Lenost.

Devatero ovoce ducha je symbolem vykoupených náruživostí či hříchů. Nedá se "vypěstovat", může jen růst. Je darem boží milosti. To nás však neodsuzuje k pasivitě. Toto usilování může mít různé formy, můžeme Boha o jeho dary prosit, můžeme začít žít, jako bychom tyto dary již měli. Toto ovoce je výrazem našeho původního, opravdového bytí, nezkaženého mocí hříchu. Ovoce ducha lze přiřadit k jednotlivým devíti typům takto: 1. Jasný klid (trpělivost), 2. Pokora, 3. Opravdovost (poctivost), 4. Vyrovnanost (rovnováha), 5. Objektivita, 6. Odvaha, 7. Střízlivost (střídmá radost), 8. Nevinnost, 9. Čin.

Také je zajímavé rozdělení devíti typů do tří skupin. Typy 8, 9, 1 patří do oblasti břicha (sexuální, nepřátelský), typy 2, 3, 4 do oblasti srdce (sociální, přístupný), a typy 5, 6, 7 do oblasti hlavy (sebezáchovný, stranící se).

Také jednotlivé typy se mohou rozdělit podle stupně pokroku v životě a přístupu k němu na nevykoupený, normální a vykoupený. Pohybujeme se mezi dvěma póly, na jedné straně je nezralá, nevykoupená nebo nemocná osobnost, na druhé straně zralá, vykoupená nebo zdravá osobnost. Mezi oběma póly leží cesta zrání a vykoupení, normální nebo průměrní zástupci jednotlivých typů se nacházejí někde mezi oběma extrémy. Všichni procházíme procesem integrace, když to tedy jde dobře. Jsou však také životní období stagnace nebo pádu zpět do nezralého stadia. Mimoto se v každém či každé z nás prolínají vykoupené a nevykoupené části osobnosti.

Ještě uvedu příklady nevykoupeného chování podle jednotlivých typů. 1. Umíněné, farizejské, rozkladné, 2.Manipulativní, ovládající, připoutávající, 3. Bezzásadové, podvodnické, karieristické, 4. Choulostivé, dekadentní, milující smrt, 5. Izolující, nihilistické, výstřední, 6. Závislé, agresivní, zbabělé, 7. Nemírné, diletantské, umíněné, 8. Tyranské, mocichtivé, násilnické, 9. Osudové, bezradné, tvrdošíjné.

A příklady normálního chování jsou: 1. Perfekcionistické, váhavé, ohleduplné, 2. Mateřské, dávající, činorodé, 3. Pragmatické, sebevědomé, karieristické, 4. Estetické, romantické, stylové, 5. Analytické, distancující, abstraktní, 6. Zodpovědné, opatrné, antiautoritativní, 7. Nadmíru aktivní, poživačné, povrchní, 8. Kontrolující, konkurující, přímé, 9. Přizpůsobivé, nenáročné, nerozhodné.

A naposledy příklady vykoupeného chování: 1. Kriticky bdělé, klidné, eticky na výši, 2. Pečující, přátelské, originální, 3. Kompetentní, upřímné, spolehlivé, 4. Tvořivé, přirozené, ukázněné, 5. Vynalézavé, moudré, rázné, 6. Věrné, odvážné, důvěřivé, 7. Veselé, všestranné, střídmé, 8. Velkorysé, vůdcovské, ochraňující, 9. Přijímající, mírumilovné, cílevědomé.

Tak, je tu ještě mnoho aspektů ennegramu, o kterých je zajímavě pojednáno, ale ty už zmiňovat nebudu. Koho zajímá ennegram, tak tomu tuhle knihu vřele doporučuji.
15.12.2001