Čtenářský deníček

Bohumil Vurm: Tajemství karet, Encyklopedie Tarotu

Bohumil Vurm: Tajemství karet, Encyklopedie Tarotu
 Vydáno nákladem autora 1995

Všechny teorie Tarotu, které se dochovaly, pocházejí až z osmnáctého století. Nejčastěji se Tarot spojuje s vykládáním osudu, s nahlížením do budoucnosti. Je to však jen jedna z funkcí Tarotu. Podle B.Vurma je nejhodnotnější funkcí Tarotu pomoc při poznání sebe sama. Na poznání sebe navazuje i další funkce Tarotu. A to je pochopení dopadu svých vlastních činů a svého dosavadního vývoje. S tím souvisí i pochopení světa, Tarot je taky užitečnou pomocí při rozvíjení vlastních schopností, stimuluje představivost a rozvíjí komunikaci. Na používání Tarotu se můžeme také dívat velice jednoduše jako na umění klást otázky.

Tarot je karetní systém, který se skládá ze sedmdesáti osmi karet. Rozděluje se na dvě části. Na Velkou Arkánu, která se skládá z dvaceti dvou karet, a na Malou arkánu, která čítá karet padesát šest. Výraz arkán je odvozen z latinského arcanum, jehož český překlad je tajemství.

Padesát šest karet Malých arkán je rozděleno do čtyř barev: meče, hole, poháry a mince. Každá barva má čtrnáct karet. Čtyři z nich jsou tzv. karty dvorní: páže, rytíř, královna a král. Zbylých deset karet jsou eso, dvojka, trojka, čtyřka, pětka, šestka, sedmička, osmička, devítka a desítka. Meče se také nazývají špády, píky, listy, zelené. Hole mají další názvy: baštony, trefy, žaludy, kříže. Poháry jsou i kopy, kéry, srdce, červené, kalichy. Mince mohou mít jména: denáry, kára, kule, peníze, pantákly.

Velká arkána se skládá z dvaceti dvou karet, které se nazývají Trumfy. Trumfy jsou číslovány od jedné do dvaceti jedné. Karta Blázen nemá číslo. Jednička je Kejklíř, dvojka Kněžka, trojka Císařovna, čtyřka Císař, pětka Velekněz (Hierofant, Papež, Jupiter), šestka Zamilovaný (Milenci), sedmička Kočár (Vůz), osmička Spravedlnost, devítka Poustevník (Eremita), desítka Kolo štěstí (Kolo života, Kolo fortuny), jedenáctka Síla, dvanáctka Visatec (Viselec), třináctka Smrt (Arkán beze jména), čtrnáctka Střídmost (Mírnost), patnáctka Ďábel, šestnáctka Věž (Dům, Stánek Boží, Lamezon), sedmnáctka Hvězda, osmnáctka Luna, devatenáctka Slunce, dvacítka Soud (Poslední soud), dvacet jednička Svět.

Mnohé moderní teorie nahlížejí na karty Tarotu jako na nadčasové symboly, jejichž vznik nelze přiřknout určité době či určité kultuře, podle tohoto názoru symboly přicházejí z hloubek lidské duše, kam lidské vědomí nedokáže nahlédnout. Nevznikají racionálně a nejsou produktem vědomí. Jsou odrazem nejhlubší podstaty člověka, která je všem lidem společná a jejíž kořeny vyrůstají z podstaty bytí.

Autorství Tarotu je připisováno i Hermu Trismegistovi, jenž je pokládán i za tvůrce díla Smaragdová deska. Je to krátká stať tvořená třinácti větami. Z ní pochází i věta. "Co jest dole, jest jako to, co jest nahoře, a co jest nahoře, jest jako to, co jest dole." To má údajně shrnovat nauku, že veškerý vesmír je vlastně ukryt uvnitř člověka.

Dvacet dva karet Velké arkány je dáváno do souvislosti také s dvaceti dvěma písmeny hebrejské abecedy. Kabala také považuje tuto abecedu za výraz všech základních faktů a sil stvoření, který je uspořádán ve formě Stromu života. Tento strom je tvořen deseti Sefiroty, které představují základní myšlenky (např. Láska, Moudrost, Porozumění a Království) a tyto sefiroty jsou spojeny dvaceti dvěma cestami moudrosti, z nichž každá má přiděleno jedno písmeno hebrejské abecedy a popisuje určité vnitřní procesy. Elifas Levi a mnoho dalších badatelů považuje dvacet dva trumfů Tarotu za emblematické vyjádření těchto dvaceti dvou cest. Zbytek Tarotu, Malá arkána, byl také dán do souvislosti s kabalou a Stromem života. Každý ze sefirotů má číslo a tak mnozí spojují číslované karty s příslušnými sefiroty. Čtyři dvorní karty, které číslo nemají, jsou pak spojovány s kabalistickými Čtyřmi světy.

B.Vurm podává i velmi stručné a přehledné vysvětlení základů astrologie, jejích planet, domů, aspektů a čtyř živlů, také se zmiňuje o židovské kabale, alchymii, svatém grálu, čakrách, a to všechno v rámci "souvztažností", které jsou základem všech okultních či esoterických systémů. Také vysvětluje pojmy C.G.Junga kolektivní nevědomí, stín, anima a animus a dává je do souvislostí s Tarotem.

Anima má třeba čtyři stupně, první nejprimitivnější představuje pudovou energii, kterou představuje karta Ďábel. Druhý stupeň zastupuje karta Luna, která symbolizuje instinktivní podstatu ženské psychiky. Dává světu romantický a trochu nepravdivý přídech. Třetí stupeň představuje karta Císařovna, ve které se spojují duchovní aspekty s hmotnými. Dokáže využít energii, která je ukrytá v pudech. Symbolizuje pravou mateřskou lásku, ale i teplé ženství, které může obdařit pocitem domova a bezpečí. Čtvrtý stupeň představuje karta Kněžka, i ona je stejně jako Luna záhadná, nemá však její šalebnost a romantičnost. Její aspekty převládají u žen, které se daly na cestu vědění a moudrosti. Podobné stupně jsou i u anima: Ďábel, Slunce, Císař a Velekněz. Anima i animus jsou důležitým vstupem do říše archetypů. Poznání archetypů, uvědomění si animy, stínu, mohou vést podle Junga k celkové seberealizaci. Tento složitý proces nazývá Jung individuace.

Na Tarot se můžeme dívat také jako na syntézu veškeré znalosti lidstva a popis událostí konkrétního lidského života. Z tohoto hlediska se nám mohou karty Velké arkány jevit i takto: Člověk je zrozen do hmotného světa jako nevědomý (Blázen), aby objevoval jeho skrytá tajemství a smysl života (Kněžka). Na počátku jsou mu průvodci matka a otec (Císařovna a Císař), později různí učitelé (Velekněz). Nejcennějším darem je svobodná vůle, která umožňuje opravdové rozhodování (Zamilovaný). Jeho mladé a hrdé Ego mu dodává odvahu nutnou k překonání překážek (Kočár). Jeho činy však podléhají spravedlivé odplatě (Spravedlnost). A tak musí být pevný, moudrý a často osamocený ve svém hledání (Poustevník) a nenechat se zviklat kolísavostí osudu (Kolo štěstí). Jeho vnitřní síla (Síla) mu umožní nejen jednat s okolním světem, ale i hluboké vnitřní poznání (Visatec) jistot, které nepodléhají žádné změně (Smrt). Umírněnost jeho konání a myšlení (Střídmost) mu umožní překonat veškerá pokušení a extrémy hmotného světa (Ďábel). A bude schopen rozeznávat i v neštěstí (Věž) smysl svého osudu a pomocnou rukou anděla strážného (Hvězda), který ho chrání před temnotami (Luna) a vede ho směrem ke světlu (Slunce). Jeho životní cesta vrcholí přeměnou (Soud), kterou dosáhne harmonizací svého nitra s okolním světem (Svět). Stává se tak osvíceným a jeho vědomí je totožné s vědomím světa (vyšší aspekt karty Blázen). Jestliže tohoto osvícení nedosáhl, je mu dána další příležitost v příštím životě a celá cesta se znovu opakuje (Blázen).

Následuje závěrečná kapitola o vykládání karet, kde je popsán i aspekt barev, které jsou jednotlivým kartám přiřazeny. Každá karta má minimálně dva protikladné výklady, také podle toho, je-li či není hlavou vzhůru. Způsoby vykládání jsou buďto řada, kříž, Šalamounova pečeť, Keltský kříž, a B.Vurm uvádí i tzv. partnerský vztah, kde jeden sloupec znamená prvního partnera, druhý jejich vztah a třetí druhého partnera. Další možnost výkladu je podle astrologických domů, pyramida, hledání, mandala, hvězdicový výklad podle starých druidů, strom života, výklad podle čaker, magický kruh a tajný cikánský způsob vykládání.
7.11.2001